NASZA FUNDACJA

jest już z Wami od

CELE FUNDACJI

Do głównych celów Fundacji należy działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działanie w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

O NAS

Biografia naszej fundacji mogłaby się zacząć od… „Autobiografii” Perfektu – „Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel…”. Trzeba by tylko zmienić rodzaj – na żeński!

A wtedy mogłoby to snuć się tak: „Były nas trzy, każda z nas miała sny, ale jeden przyświecał nam cel…”. A tym celem było tworzenie rzeczy pięknych, wartościowych i wielkich – takich, po których pozostanie niezatarty ślad w naszym mieście, regionie czy kraju; takich, które będą upiększać otaczający nas świat i go zmieniać – na lepsze, rzecz jasna; takich, które rozsławią naszą ojczyznę również poza jej granicami.

I takie właśnie sny zaczęły śnić: Joanna Tryniszewska i Joanna Klimowska-Kronic z TVP Szczecin oraz Sylwia Witkowska z Klubu „Delta” w Dąbiu. A że siła snów polega również na tym, że znajdują się w nich pewne wskazówki, których sensu trudno by doszukiwać się od razu, to…  Ech, wydłuża się ta opowieść. Niepotrzebnie. Dość powiedzieć, że te wskazówki doprowadziły nas w końcu do… siebie!

Trzy. Tyle nas więc było. Na początku.

I dalej znów działo się w rytm kultowej piosenki: „Alpagi łyk i dyskusje po świt,  niecierpliwy w nas ciskał się duch”. Z tym, że alpagę zamieniłyśmy na czerwone wino, przy którym to godzinami zastanawiałyśmy się jak zmierzać ku… doskonałości. Bo jak coś robić, to najlepiej na świecie!; jak stawiać sobie poprzeczkę, to najwyżej! A co jest symbolem doskonałości? – liczba 8, oczywiście, bo mieści się w niej i doskonałość, i nieskończoność!

Zdecydowałyśmy więc, że tyle nas musi być do realizacji naszych pragnień. Nasz wybór padł na kobiety silne, energiczne, radosne i optymistycznie patrzące w przyszłość. Bo przecież takich nam właśnie było trzeba! Do naszego grona dołączyły więc:

– Bożena Wójtowicz – Waszak (dziennikarka telewizyjna, TVP Regionalna)

– Aleksandra Piotrowska (dziennikarka telewizyjna)

– Ewa Sawrymowicz (TVP Szczecin)

– Danuta Masojć (Teatr Współczesny w Szczecinie)

– Beata Krawętkowska (Baltica Wellness&Spa)

I tak oto powstała Fundacja 8 Kobiet – połączenie nieskończoności i doskonałości! Nieskończoności marzeń i dążeń i doskonałości w ich realizacji!

Ale to jeszcze nie koniec…

Albowiem kobiety, zwłaszcza te silne, energiczne i radosne, na dłuższą metę nie mogą się obyć bez… mężczyzn. Toteż i 8 kobiet postanowiło na męskim ramieniu się wesprzeć. A ramienia tego użyczył nie kto inny, tylko Piotr Klimek – wybitny szczeciński kompozytor i muzyk, stając się Fundatorem Fundacji 8 Kobiet.  

REALIZACJA NASZYCH CELÓW

Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez:

– promowanie i wspieranie kultury, nauki i sztuki, jak również ochronę dóbr kultury i tradycji w kraju i za granicą;

– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

– wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi i pokoleniowymi;

– prowadzenie działań, udział i organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym, medialnym, edukacyjnym, turystycznym, ekologicznym, społecznym oraz prozdrowotnym, w tym: koncertów, spektakli, występów, pokazów, wystaw, wernisaży, festiwali, warsztatów, konferencji, wykładów, konkursów i pozostałych form prezentacji działalności;

– propagowanie oraz wspieranie i inicjowanie działań z zakresu zdrowego i ekologicznego trybu życia, aktywności fizycznej i sportu;

– prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i ochrony zdrowia;

– propagowanie rozwoju edukacji i prowadzenia działań mających na celu rozwój edukacji kulturalnej, artystycznej, społecznej, obywatelskiej oraz prozdrowotnej, ekologicznej i ochrony środowiska;

– stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, w szczególności takich jak teatr, muzyka, plastyka, film, itp.;

– popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych;

– przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego;

– dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych;

– wspieranie rozwoju kultury i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego regionu.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Wydarzenia i projekty z których jesteśmy dumni.

NASI PARTNERZY

Firmy z którymi mamy przyjemność współpracować.

TWARZE FUNDACJI

Nasza Fundacja to przede wszystkim ludzie. Oto klucze naszego sukcesu.

plus

Joanna Tryniszewska

Prezes Fundacji

plus

Joanna Klimowska-Kronic

Wiceprezes Fundacji

plus

Sylwia Witkowska

Dyrektor Zarządu Fundacji

FUNDACJA 8 KOBIET ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin

tel. 609 54 19 09 / 516 053 243